INFORMACJA O PRZETWARZANIU PRZEZ STOWARZYSZENIE HARVARD CLUB OF POLAND DANYCH OSOBOWYCH OSÓB SKŁADAJĄCYCH ZGŁOSZENIE DO PROGRAMU I OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W PROGRAMIE DROGA NA HARVARD:

 

Administrator danych: „Administratorem danych osobowych osoby składającej zgłoszenie do programu i osoby uczestniczącej w programie Droga na Harvard („Program”), jest Stowarzyszenie Harvard Club of Poland z siedzibą w Warszawie przy ulicy T. Rejtana 17/18, 02-516 Warszawa, KRS: 0000338071 („HCoP”).
Kontakt z HCoP w zakresie przetwarzania danych osobowych osoby składającej zgłoszenie lub uczestniczącej w Programie jest możliwy pod adresem e-mail info@droganaharvard.pl.”
„Cele i podstawy prawne przetwarzania:
Stosowane skróty:
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
UŚUDE – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
PT – Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne” „przeprowadzenie rekrutacji do Programu |art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
Dane osobowe: imię, nazwisko, wizerunek (utrwalony na fotografii), adres, adres email, numer telefonu, data urodzenia, miejsce urodzenia, obywatelstwo, numer dokumentu tożsamości, dane dotyczące wykształcenia, dane dotyczące doświadczenia, dane dotyczące znajomości języków
organizacja i realizacja Programu |art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
Dane osobowe: imię, nazwisko, wizerunek (utrwalony na fotografii), adres, adres email, numer telefonu, data urodzenia, miejsce urodzenia, obywatelstwo, numer dokumentu tożsamości, dane dotyczące wykształcenia, dane dotyczące doświadczenia, dane dotyczące znajomości języków, dane dotyczące stanu zdrowia
przesyłanie na podany adres email newslettera zawierającego aktualną ofertę HCoP, w tym w szczególności informacje o organizowanych programach, wydarzeniach i konkursach |art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, art. 10 ust. 2 UŚUDE i art. 172 ust. 1 PT (na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora tj. prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług; za Twoją zgodą)
Dane osobowe: imię, adres email”
Kategorie odbiorców: „Dane osobowe osób składających zgłoszenie do Programu i osób uczestniczących w Programie mogą być przekazane:
upoważnionym pracownikom lub zleceniobiorcom HCoP,
podmiotom świadczącym wybrane usługi na rzecz HCoP (usługi księgowe, prawne, szkoleniowe, informatyczne) 
– w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne 
do świadczenia tych usług”
„Przekazywanie danych 
do państw spoza EOG:

Stosowane skróty:
EOG – Europejski Obszar Gospodarczy
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” „Dane osobowe osób składających zgłoszenie lub uczestniczących w Programie mogą być przekazane do następujących państw niebędących członkami EOG: 
[* państwa].
W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych przekazywanych do państw, co do których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony, HCoP stosuje [standardowe klauzule umowne dotyczące ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską, o których mowa w art. 46 ust. 2 lit. c) RODO.]
Klauzule są dostępne w Internecie, na stronie Komisji Europejskiej (ec.europa.eu).”
Okres przechowywania: „W celu realizacji rekrutacji do Programu – do czasu zakończenia procesu rekrutacji
W celu wykonania praw i obowiązków wynikających 
z organizacji i realizacji Programu – do czasu wygaśnięcia roszczeń (nie dłużej niż przez 10 lat od daty zakończenia Programu)
W celach księgowych lub podatkowych, związanych 
z wykonywaniem obowiązków prawnych HCoP dotyczących realizacji Programu – przez okres nie dłuższy niż 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy
W celu przesyłania newslettera na podany adres email – nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody przez osobę, której dane dotyczą”
„Uprawnienia osoby aplikującej i osoby uczestniczącej 
w Programie, dotyczące przetwarzania jej danych osobowych:

Stosowany skrót:
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” „Osoba aplikująca lub uczestnicząca w Programie posiada następujące uprawnienia dotyczące przetwarzania jej danych osobowych, realizowane przez kontakt z HCoP za pomocą dowolnego środka komunikacji:
dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO) przez żądanie udostępnienia lub przesłania kopii kompletu jej danych osobowych przetwarzanych przez HCoP
żądania sprostowania jej danych osobowych 
(art. 16 RODO) przez wskazanie nieprawidłowych danych osobowych, które jej dotyczą
żądania usunięcia jej danych osobowych (art. 17 RODO); HCoP ma prawo odmówić usunięcia danych w wypadkach określonych przez prawo
żądania ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych (art. 18 RODO) przez wskazanie, które dane powinny zostać ograniczone w zakresie przetwarzania
do przenoszenia jej danych osobowych (art. 20 RODO) przez żądanie przygotowania i przekazania przez HCoP danych osobowych przekazanych HCoP przez osobę aplikującą lub uczestniczącą w Programie do niej samej lub do innego administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją (art. 21 RODO)
wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim UE swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, w przypadku uznania, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO (art. 77 ust. 1 RODO)”
Dobrowolność podania danych: „Podanie przez osobę aplikującą lub uczestniczącą w Programie jej danych osobowych jest dobrowolne.
Podanie danych osobowych wskazanych w formularzu rekrutacyjnym na stronie https://localhost/harvard/wyslij-zgloszenie jest niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji do Programu oraz do dalszego uczestnictwa w Programie.
Niepodanie tych danych osobowych będzie skutkować niemożnością wzięcia udziału w rekrutacji do Programu oraz do dalszego uczestnictwa w Programie.
W celu świadczenia usługi newslettera niezbędne jest podanie imienia i adresu email.
Niepodanie tych danych osobowych będzie skutkować niemożnością otrzymywania newslettera zawierającego informacje dotyczące HCoP.”
Cofnięcie zgody: „Osoba aplikująca do Programu ma możliwość cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie jej danych osobowych przez HCoP w dowolnym momencie, kontaktując się z HCoP za pomocą dowolnego środka komunikacji.
Cofnięcie zgody jest możliwe wyłącznie w zakresie przetwarzania danych osobowych dokonywanego na podstawie wyrażonej zgody. HCoP jest uprawniona do przetwarzania danych osobowych osoby aplikującej lub uczestniczącej w Programie po cofnięciu zgody, jeśli dysponuje inną podstawą prawną przetwarzania, wyłącznie w celach objętych tą podstawą prawną.”